ประชุมคณะกรรมกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2562

13 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย เป็นประธานในที่ประชุม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 10 คน 

 

 

//จิรพงศ์ มาหลง

นักวิการศึกษา

ผู้รายงาน