จดหมายข่าว มรภ.-สกว. การขับเคลื่อนความร่วมมือ มรภ.-สกว.ระยะ 2 (2561-2564) ปี พ.ศ.2562 ฉบับที่ 4 (มกราคม-มีนาคม 2562)

26 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ที่ประชุม ทปอ.มรภ.และ สกว. ได้ทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น ในระยะพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ใน 2 ด้านหลัก คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตและพัฒนาครู โดยยึดแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ระยะ 20 ปี โดยมีวัตถุประสวงค์ ดังนี้

  1. 1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สกว.
  2. 2.สร้างนักวิจัยด้านภารพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น 
  3. 3.สร้างความเชียวชาญของอาจารย์ ในระดับหลังปริญญาเอก ให้มีความสามรถวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
  4. 4.สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นและองค์ความรู้ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสาร
  5. 5.สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นเชิงประเด็น อาทิ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด