การเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

23 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หนังสือเวียนการเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การเสนอวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาเอก)เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การเสนอผลงานประดิษฐ์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓