ประกาศสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ปี 2562

14 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ปี 2562

ให้ผู้รับทุนวิจัยปี พ.ศ.2562 รายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ 

  • งบประมาณแผ่นดิน รายงานในระบบ NRMS
  • งบประมาณบำรุงการศึกษา (บกศ.) รายงานในระบบสารสนเทศการวิจัย 

ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานในระบบให้เสร็จ ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 

และส่งเอกสารมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 

เวลา 16.30 น.ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้ 

 

►  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.รง.1)

►  ใบเบิกเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ.วสพ.บง.1)

►  ใบรับรองหลักฐานค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ.สวพ.บง.2)

►  ใบสำคัญรับเงิน

คู่มือการใช้งานระบบ NRMS

 

mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail