ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย" ครั้งที่ 14

19 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยฯ โดยงานส่งเสริมการวิจัยฯ และนักวิจัย ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย" ครั้งที่ 14  เพื่อนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง และคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการโดยเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ