งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

การจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม (Full Proposal) สำหรับเป้าหมายที่1-4

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม (Full Proposal)  เป้าหมายที่ 1-4   ซึ่งกำหนดส่งผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้นสถาบันวิจัยฯ จึงขอให้นักวิจัยที่สนใจเสนอของบประมาณสนับสนุน ได้จัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมาที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยฯ ทางอีเมล rohana.d@yru.ac.th ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น  เพื่อสร้างรหัส passkey ในการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS ต่อไป

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด