วช. และ สวทน. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน  นักวิจัยทุกท่าน  
ด้วย  วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยปี 2563 ดำเนินการดังนี้
  1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายที่ ๑ และ ๒ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอ
เชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่ www.nrms.go.th
  ๒. จัดส่งข้อเสนอตามข้อ ๑ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๓. จัดทำหนังสือนำส่งการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.) ส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ดังนั้น สถาบันวิจัยฯ จึงขอความร่วมมือนักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 ได้จัดเตรียมข้อเสนอเชิงหลักการตามแบบฟอร์มที่กำหนด  เพื่อเตรียมนำส่งให้ สวพ. ในช่วงเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้ สวพ.จะประกาศรับเอกสารดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เร็วๆนี้คะ