งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น จัดกิจกรรม "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัย" ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่ โดยมี ศ.ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ และ ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัย จำนวน 12 แผน และมีผู้อำนวยการแผนและทีมนักวิจัย จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยได้นำข้อเสนอแนะของวิทยากรที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 

แกลเลอรี่


ผิดพลาด (#32)
งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.