จัดเวทีพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น จัดเวทีพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561-2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  เป็นวิทยากรกระบวนการในการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย ในครั้งนี้ และมีตัวแทนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากทุกภาคส่วน จำนวน 70 คน เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้