งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ฝึกอบรมพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัยมีกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน 2) วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า  สรรพศรี  รายละเอียดเพิ่มดูได้ที่ www.rpa.or.th