งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ทุนวิจัย สกว.

สกว.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13: ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการสามารถ download ทาง www.trf.or.th 

ส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด