งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบงบประมาณการวิจัย และการพัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดประชุมชี้แจงในหัวข้อ "การตรวจสอบงบประมาณการวิจัยสำหรับนักวิจัย และการพัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหยาง ถาว ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้กล่าวชี้แจงแก่นักวิจัยเกี่ยวกับการเข้าตรวจสอบงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้นักวิจัยได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น เพื่อให้นักวิจัยได้จัดเตรียมข้อเสนอโครงการสำหรับยื่นข้อทุนในปีงบประมาณถัดไป รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาผู้อำนวยการแผนบูรณาการด้วย กิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

     โจทย์วิจัยอำเภอเบตง

     เอกสารนำเสนอ : การตรวจสอบงบประมาณการวิจัยฯ และการพัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น

     ตัวอย่างการเขียนใบรับรองหลักฐานค่าใช้จ่าย (สวพ.บง.2)

แกลเลอรี่