งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 5

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 5 โดยในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในหัวข้อ “สรุปผลการวิจัย” ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยฯ และได้รับเกียรติอีกครั้งจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธรรมสัจการ และคุณจิรัชยา เจียวก๊ก เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆ ตามที่นักวิจัยสนใจ เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเอง

แกลเลอรี่