งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย มรย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กับนักวิจัย ซึ่งระบบสารสนเทศนี้จะสามารถทำให้การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยเข้าร่วมกว่า 80 คน

 

แกลเลอรี่