งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัย มรย.

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจจะเสนอขอทุนวิจัย ปี 2561 เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัย มรย.

 

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จะจัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัย มรย. ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT)

          จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัย มรย. ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร 073-299699 ต่อ 31002 

 

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อมายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัย มรย.