รับสมัครนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

5 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

 

              ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงและมีผลงานดีเด่นทางด้านการวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้านการวิจัยมาโดยตลอด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิจัยท่านอื่นๆ โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งมีด้วยกัน 8 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น
 2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการปฏิรูปการเรียนรู้
 4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 5. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์
 6. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านงานสร้างสรรค์
 7. รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่
 8. รางวัลนักวิจัยดีเด่นสายสนับสนุน

 

วิธีการสมัคร

 1. นักวิจัยกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มประวัติและผลงานวิจัยของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560” แล้วส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน
 2. คณะ/สำนัก/สถาบัน พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อนักวิจัยผู้สมัคร พร้อมส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560      

 

เกณฑ์การพิจารณา

 1. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ภายใน 3 ปี นับจากปีที่ให้รางวัล
 2. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแสดงให้เห็นว่ามีคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ
 3. เป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ทำเป็นรายบุคคลหรือคณะวิจัย
 4. ต้องไม่เป็นผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ทำเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตร
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานวิจัยที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง
 6. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร

 

*********************************   กำหนดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560   **********************************

 

เอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

แบบฟอร์มประวัติและผลงานวิจัย 

 

**********************************

ติดต่อได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 31002