งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุม "รับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดประชุม “รับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย” เมื่อวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ทางสถาบันวิจัยฯ โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากทุกหน่วยงานมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย เป็นการเปิดเวทีให้กับนักวิจัยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยต่อไป

แกลเลอรี่