ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566

10 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องการตรวจสอบการกระทำผิดของบุคลากรที่เข้าข่ายการซื้อผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหยางฉือ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา