สัมมนาเครือข่ายวารสารวิชาการ

24 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 14.30 น. นางสาวฟิตรีนา ดาราแม และนักวิชาการศึกษา (งานวารสารวิชาการ) เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายวารสารเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารและยกระดับวารสารให้เข้าสู่ฐานในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สำหรับบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์) และเรื่อง เกณฑ์การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ มีตัวแทนจาก 41 วารสาร เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องภูเก้า โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น