อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความ ผ่านระบบ Fast-Track Indexing” และระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)

10 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. นางสาวฟิตรีนา ดาราแม และนางสาวปวีณา เสียงหอม นักวิชาการศึกษา (งานวารสารวิชาการ) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing” และระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับบรรณาธิการ หรือเจ้าหน้าที่ของวารสารในฐานข้อมูล TCI เพื่อยกระดับการทำงานของผู้ดูแลระบบงานวารสารให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลเนื้อหาบทความของวารสารในเข้าสู่ระบบ Fast-Track Indexing ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วตามเวลา รวมทั้งจะเป็นการช่วยลดปัญหาด้านข้อมูลผิดพลาดในฐานข้อมูล TCI ได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร