หลักสูตรอบรมออนไลน์ "การใช้งาน Microsoft Word Smart & Techniques เพื่อการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ"

2 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฎิบัติการ

หลักสูตรอบรมออนไลน์ "การใช้งาน Microsoft Word Smart & Techniques เพื่อการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ"  วิทยากร อาจารย์บุญรัตน์  บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย