งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอทุน

แบบเสนอโครงการวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบเสนอแผนงานวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบเสนอแผนบูรณาการ ปี 2562

แบบเสนอชุดโครงการวิจัย ปี 2562

แบเสนอโครงการวิจัย ปี 2562 (เป้าหมาย1-3)

แบบเสนอโครงการวิจัย ปี 2562 (เป้าหมายที่ 4)

มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.คร. 1)

คำร้องขอคืนทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.คร. 2)

 

แบบฟอร์มการเบิกเงินทุน

ใบเบิกเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.บง. 1)

ใบรับรองหลักฐานค่าใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.บง. 2)

ใบสำคัญรับเงิน

 

แบบฟอร์มการส่งรายงาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.รง. 1)

ใบส่งร่างรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.รง. 2)

รายงานผลการปรับปรุงงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.รง. 3)

ใบส่งรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์ (แบบ สวพ.รง. 4)