แบบฟอร์มต่างๆ

16 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร

แบบฟอร์มการขอทุน

มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ (แบบ สวพ.คร. 1)

แบบ สวพ.คร.2_คำร้องขอคืนทุน ฉบับอธิการ

แบบ สวพ.คร.2_คำร้องขอคืนทุน ฉบับรองอธิการ

แบบฟอร์มการเบิกเงินทุน

แบบ สวพ.บง.1_ใบเบิกเงินทุนอุดหนุน ฉบับอธิการ

แบบ สวพ.บง.1_ใบเบิกเงินทุนอุดหนุน ฉบับรองอธิการ

แบบ สวพ.บง.2_ใบรับรองหลักฐานค่าใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ใบสำคัญรับเงิน

 

แบบฟอร์มการส่งรายงาน

แบบ สวพ.รง.1_รายงานความก้าวหน้า

แบบ สวพ.รง.2_ใบส่งร่างรายงาน

แบบ สวพ.รง.3_รายงานผลการปรับปรุงงาน

แบบ สวพ.รง.4_ใบส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาว์โหลดข้อมูลตามลิงค์ได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ หรือ กด Refresh(F5)