เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ https://eservice.yru.ac.th/research ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศหลักเกณฑ์รับข้อเสนอ โดยกรอบการวิจัยและงบประมาณ ตลอดจนเณฑ์การพิจารณาข้อเสนอจะต้องเป็นไปตามประกาศเปิดรับข้อเสนอ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7329-9635 (นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง)