เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund: FF 67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) กลุ่ม Basic Research Fund
ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) กลุ่ม Basic Research Fund ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (FF 67) โดยเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ https://eservice.yru.ac.th/research ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศหลักเกณฑ์รับข้อเสนอ โดยกรอบการวิจัยและงบประมาณ ตลอดจนเณฑ์การพิจารณาข้อเสนอจะต้องเป็นไปตามประกาศเปิดรับข้อเสนอ