ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค

21 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน

การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการเกษตรด้วยการวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออาหารอนาคต (To Develop Policy Strategy to Foster Agricultural Development with Research Technology and Innovation for Food in the Future)

หัวหน้าโครงการ นางสาววัชริน มีรอด และคณะวิจัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Download File