มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index