คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรวอ. (VRU Agricultural and Food Journal; AF J)

5 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรวอ. (VRU Agricultural and Food Journal; AF J)