วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร

25 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร สามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index