คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

30 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์