เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

    1. มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

    2. มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

    3. มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

    4. มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกัประชาชน

    5. มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

    6. สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจกรรมมหาวิทยาลัยตามสมควร แก่ตำแหน่งหน้าที่

    7. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารบุคคล                            การปกครองท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม  หรือด้านอื่น ๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำหรับบุคลากร)
  2. แบบประวัติส่วนบุคคล
  3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากก.ผู้ทรงคุณวุฒิกก.ส่งเสริมกิจการ มรย. 2564
  4. รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคณะกก.ส่งเสริมกิจการ มรย.                                                                                                                          

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด