แบบฟอร์มรับรองประวัตินักวิจัย

26 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

การขอให้สถาบันวิจัยฯ รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS (ในนามมหาวิทยาลัย) มีขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและผ่านการรับรองจากคณบดี/ผอ. สถาบัน/ผอ.สำนัก จากนั้นนำส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้