แบบฟอร์มรับรองประวัตินักวิจัย

26 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

การขอให้สถาบันวิจัยฯ รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS (ในนามมหาวิทยาลัย) มีขั้นตอนดังนี้

1. Download ที่เอกสารเผยแพร่ในเว๊บไซต์ งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สวพ. หรือ http://srdi.yru.ac.th/research/page/403.html

2. กรอกข้อมูลในเรียบร้อยและผ่านการรับรองจากคณบดี/ผอ. สถาบัน/ผอ.สำนัก