คลังเอกสารโครงการ

24 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการวิจัยฐานราก

เอกสารทั่วไป

  เกณฑ์การตั้งงบประมาณใช้จ่ายและอัตราค่า

  ปฏิทินดำเนินงานวิจัย 2563

  แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ

  แบบประวัติส่วนบุคคลและผลงาน

เอกสารรับทุน รายงานรอบ 5 เดือน

  CMR-4.2.1_รายงานความก้าวหน้า รอบ 5 เดือน  (โครงการเดี่ยว)

  CMR-4.2.2_รายงานความก้าวหน้า รอบ 5 เดือน  (ชุดโครงการ)

  CMR-4.3_หนังสือแสดงความเห็นจากชุมชน (โครงการย่อย)

  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (โครงการเดี่ยว)

  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ชุดโครงการ)

เอกสารรับทุน รายงานรอบ 10 เดือน

  CMR-5.2.1_รายงานฉบับสมบูรณ์ (โครงการเดี่ยว) 2563

  CMR-5.2.2_รายงานฉบับสมบูรณ์ (ชุดโครงการ) 2563

  CMR-5.3_หนังสือแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

  CMR-5.4.1_แบบประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ (โครงการเดี่ยว)

  CMR-5.4.2_แบบประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ (ชุดโครงการ)

  รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ (โครงการเดี่ยว)

  หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ (ชุดโครงการ)

  แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาปี 2563