เปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund (Basic research) ประจำปีงบประมาณ 2565

4 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund (Basic research) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ NRIIS
ระหว่างวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 (ตามเวลาราชการ)

การจัดส่งเอกสาร : จัดส่งเอกสาร Hardcopy จำนวน 10 ชุด ได้แก่

1. ข้อเสนอโครงการ (พิมพ์จากระบบ) 

2. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

ได้ที่ งานส่งเสริมการวิจัย และข้อมูลท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณจารุ นิคม งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  โทรศัพท์ ภายใน 31002การดาวน์โหลดเอกสาร :         ที่นี่ หรือสแกนได้ที่ QR code