งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด "ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อน 3 เมืองต้นแบบ"

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการ “ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อน 3 เมืองต้นแบบ” ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Areas: SRA) ซึ่งเป็นโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (หนองจิก เบตง สุไหงโก-ลก) ใช้แนวทาง “ประชารัฐ” ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยความร่วมมือของ ศอ.บต. สกว. และ มอ. ทำงานร่วมกับท้องถิ่น  ซึ่งอาจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหลิว เหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่านยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1-16 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 3 เมืองต้นแบบ

สรุปผลการระดมความคิดเห็น 3 เมืองต้นแบบ

การประชุมชี้แจง 3 เมืองต้นแบบ

เว็บไซต์ สกว.

แกลเลอรี่