ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2554

7 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์