ประกาศเรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมมุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์