คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์