ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากกเงินให้บริการทำวิจัย พ.ศ. 2550

13 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่