ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2557

13 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่