ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยค่าตอบแทนการพัฒนาคุณภาพวารสารและบทความวิชาการ พ.ศ. 2557

13 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่