งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

          ด้วยคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดการกองทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

     - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

     - ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารนาถบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

     - เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ซึ่งไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรืออื่นใดที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป

2. ผู้จัดการกองทุน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

     - บริหารจัดการกิจการตามระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ

     - รับจ่าย เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน และจัดทำบัญชีของกองทุน

     - เก็บรักษาเอกสาราของกองทุน

     - จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณา

     - ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ได้รับทุน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินและการชดใช้เงินทุนคืน

     - รายงานแสดงบัญชีหรือทรัพย์สินของกองทุนต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกรายไตรมาสของปีงบประมาณ

     - จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

     - หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหรืออธิการบดีมอบหมาย

.............................................................................................

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้

กรุณาส่งใบสมัครมายังอีเมล : montirawan@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31002

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด