รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ”

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฎิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ”
จัดอบรมระหว่าง วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล 
บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC มวล.-สกว.)

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2563
รับจำนวน 30 คน

เงื่อนไขการสมัคร
1) มีบทความวิจัย (ฉบับร่าง) โดยอัปโหลดไฟล์บทความมาพร้อมกับการสมัคร
2) สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/iKGV5jAYBpexaHyy9 
หรือได้ที่ QR Code ด้านล่าง