ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2554

6 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่