โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

16 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        ด้วยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้ส่งนักวิจัยเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จนถึง 17 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผศ.จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯเป็นหัวหน้าคณะวิจัย  และคณะนักวิจัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 

 

//

จิรพงศ์ มาหลง

นักวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน