งานส่งเสริมการวิจัยฯ นำนักวิจัย มรย. นำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 "Thailand Research Expo 2019"

10 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วัน 7-10 เม.ย. 2562 งานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ ได้นำ นักวิจัยจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้นำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อม (SME)" โดยนำเสนอภาคนิทรรศการ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ข้าวหอมกระดังงาชนิดแท่ง 2.แกงเนื้อต้นตำรับ "ฆูลาบือซา (Gu-lai Besar)" 3. ขนมทองม้วนรสไก่ฆอและ 4.ปลาสวรรค์แผ่นกรอบ และ 5. ขนมอิสตานาไส้กุ้ง และนำเสนอภาคการประชุมซึ่งเป็นการเสวนนาในหัวข้อ "การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์อาหาร (OTOP) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 "Thailand Research Expo 2019" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ