ประชุมบุคลากรงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 

ได้มีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งได้มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน  ๕ ท่าน 

ประธานในการประชุม ผศ.จริยา สุขจันทรา รอง ผอ.สวพ.