งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
ส่งผ่านเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019/

--------------------------------------------
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
--------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
☎️โทร 063-749-0929 หรือ 073-299-635

เริ่มรับบทความตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562


แกลเลอรี่