งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม"

ด้วยสถาบันวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562

ณ.ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร กำหนดการ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่