งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประกาศขยายระยะเวลาการสมัครจริยธรรมในมนุษย์

วช. แจ้งขอเลื่อนกำหนดการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ จากวันที่ 27-28 ก.พ. 62 เป็นวันที่ 28-29 มี.ค. 62 

ดังเอกสารแนบ ความสำคัญของจริยธรรมในมนุษย์ ใบสมัคร